Доклад на тема коефициент на триене


Категория на документа: Физика


Математическа гимназия
"Баба Тонка"

Протокол №2

Тема: Определяне на коефициента на триене.

Изготвил: Веселин Василев, ученик от IX "д" , №4
I. Теоретична част

1. Всяко тяло, на което не действат сили,остава в състояние на покой,ако първоначално е било неподвижно,или продължава да се движи равномерно и праволинейно,ако първоначално се е движило.
2.Ускорението a ,с което се движи едно тяло, е правопропорционално на силата F , която му действа , и е обратнопропорционално на неговата маса m.
3. Тялото се движи равноускорително ,когато му действа сила по посока на неговото движение.
4.Тялото се движи равнозакъснително, когато му действа сила в посока,противоположна на посоката на движение.
5.Силите, с които две тела си взаимодействат, винаги са равни по големина и противоположни по посока.
6. Сила на тежестта се нарича,гравитационната сила,с която Земята (или др. космическо тяло)привлича телата, намиращи се близо до нейната повърхност.
7. Силата на тежестта е пропорционална на масата на тялото и на земното ускорение.
8.Силата на натиск и силата на реакция са съответно сила на действие и сила на противодействие,които възникват при допир на две тела.
9.Натискът N, който тялото упражнява върху опора и се дължи на силата на тежестта, се нарича тегло.
10.Теглото на тяло, поставено върху неподвижна опора, е равно на силата на тежестта,която му действа.
11.Силата на триене при хлъзгане е насочена в посока противоположна на посоката на движение на тялото.
12 .f=kN при хлъзгане
13. f=N в покой
14.Силата f , с която една среда противодейства на движещото се в нея тяло, се нарича съпротивление на средата.

Първа задача на стр. 32 от учебника по Физика и астрономия изискваше от нас да определим зависимостта на силата на триене при хлъзгане от теглото на тялото. За да изпълним задачата ние използвахме определенията, законите и формулите от точки: 5-12 .

II. Схема

III. Експериментални данни

№ на опита
Тегло на тялото N
(N)
Показания на силомера F(N)
Коефициент на триене при хлъзгане
k
I.
2,5
0,5
0,2
II.
5
1
0,2
III.
7,5
1,5
0,2

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Доклад на тема коефициент на триене 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.