Елементи за провеждане и съхраняване на флуиди


Категория на документа: Физика


Елементи за провеждане и съхраняване на флуиди

1. Общи сведения

Провеждането на флуиди (течности и газове ) от едно място на друго и тяхното съхраняване се осъществява от специални устрайства (инсталации), състоящи се от следните основни елементи: тръби, тръбни съединения, компенсатори, арматура, уплътнения и резервоари. Такива инсталации се използват в химическата, хранително-вкусовата, петролната промишленности, водопроводна, топлопроводна, газопроводна и други системи са стопански и битови нужди и др. При тези инсталации в понятието флуид, освен течности и газове, се включват и тестообразни, прахообразни и гранулирани материали.

Наред с обичайните изисквания към машинните елементи (високи експлоатационни показатели, работоспособност, надеждност, технологичност, икономичност, безопасност, стандартизация и унификация), към елементите за провеждане и съхраняване на флуиди се предядявят и някои специфични изисквания:
* Плътност (херметичност): да няма изтичане на преминаващия през инсталацията флуид. Това изискване е свързано, както с осигуряването на предписания дебит (напр. водопроводи), така и с предотвратяването на производствени аварии (инциденти, катастрофи) и опазването на околната среда (химическа индустрия, газопроводи, петролопроводи);
* Химическа устойчивост: както срещу химически активни флуиди, така и срещу корозия от околната среда;
* Температурна устойчивост: да издържа на съответните високи или ниски температури според протичащия флуид и околната среда.
* Радиационна защита.

Тези специфични изисквания са особено важни при пренасянето и съхраняването на токсични, огнеопасни и взривоопасни флуиди, които са в състояние да предизвикат тежки производствени аварии, съпроводени с човешки жертви и замърсяване на околната среда.

Основните параметри, които се вземат предвид при проектирането, експлоатацията и ремонта на инсталациите за пренасяне и съхраняване на флуиди, са вида, налягането и работната температура на флуида.

От вида на флуида се определят, както материалите, от които ще се изработват елементите на инсталацията, така и кои от специфичните изисквания (и до каква степен) трябва да се съблюдават.

При отчитане на влиянието на работната температура трябва да се има предвид намаляването на якостта на конструкционните материали при високи температури и опасността от появата на явлението пълзене на материала.

По отношение на налягането са стандартизирани следните понятия:
* Работно налягане (): най-голямото допустимо налягане на флуида при което елементите на инсталацията могат да работят продължително време при определена температура на работната среда.
* Условно налягане (): максималното налягане на флуида при което елементите на инсталацията могат да работят продължително време при температура на работната среда 20˚С . Тост това е налягането, което при температура 20˚С има същия ефект върху материала, какъвто има работното налягане при работната температура. Отчита влошаването на якостните свойства на материалите при високи температури. Вместо изчисленията да се правят със занижени стойности на допустимите напрежения, условно се завишава налягането.
* Пробно налягане (): налягянето, при което елементите на инсталацията се изпитват на якост и плътност, при температура на преминаващия флуид (20  15)˚С.

В табл. 1 е показана извадка от БДС 1621-86 "Арматура промишлена и тръбопроводи. Налягания условни и пробни."

От 1998 г е в сила БДС EN 1333 "Елементи за тръбопроводи. Определение и ред за PN", който се различава от БДС 1621-86 по това, че терминът условно налягане е заменен с термина PN (безразмерно по определение означение), който представлява "буквено-цифрово означение, използвано за означаване и маркиране, свързано с комбинация от механични свойства и размери на един елемент от тръбопровадна арматура". Дори терминът "номинално налягане" не е споменат, за да се подчертае, че числото след PN има само приблизителна връзка с допустимото налягане. Стандартните стойности са: PN 2,5; PN 6; PN 10; PN 16; PN 25; PN 40; PN 63; PN 100 и отговарят на съответните мегапаскали условно налягане от БДС 1621-86.

Таблица 1
Условно, пробно и работно налягане на арматури и съединителни части от чугун (БДС 1621-86 отменен)

, МРа
при температура на средата в ºС
МРа
МРа
120º
200º
250º
300º
350º
400º
0,10
0,20
0,10
0,10
0,10
0,10
0,08
0,07
0,25Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Елементи за провеждане и съхраняване на флуиди 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.