Елементи за провеждане и съхраняване на флуиди


Категория на документа: Физика


(3)

Трябва да се има предвид, че тръбите, фитингите и компенсаторите, се натоварват не само от налягането на флуида, но и от термичните деформации и собственото тегло на инсталацията и протичащия в нея флуид. Това обстоятелство се отчита при оразмеряването им, както и при изчисляване на опорите.

3. Арматура

3.1. Общи сведения

Изделията, които служат за управляване на потока на флуида, протичащ през тръбопроводите, се наричат тръбопроводна арматура.

Според предназначението си те биват спирателни, регулиращи, предпазни, разпределително-смесителни, възвратни и фазоразделителни. Освен това към тръбопроводната арматура се числят кондензните гърнета, указателите на ниво и др.

Според начина на движение на затварящия (спирателен или регулиращ) елемент, тръбопроводната арматура се разделя на :

вентили - затварящият елемент се движи по оста на потока на флуида в мястото на затварянето;

шибъри - затварящият елемент се движи перпендикулярно на потока на флуида;

кранове - затварящият елемент се завърта около собствената си ос;

клапи - затварящият елемент се завърта около ос, която не е неговата собствена ос.

Различните видове арматура са показани схематично на фиг. 6, а на фиг. 7 са дадени реални конструкции.

Фиг. 6. Видове тръбопроводна арматура

Загубата на част от налягането на флуида се определя по израза

(4)
където

е скоростта на флуида, m/s;

- плътността на флуида, kg/m3;

- коефициентът на единично съпротивление, зависещ от конструкцията, условния диаметър и степента на отваряне на арматурата. В [9] са дадени следните средни стойности за най-често използваната арматура:

- прав вентил с бъчвообразно тяло = 4,5 ÷ 5,5;

- прав вентил с подобрено протичане =2,5 ÷ 3,5;

- наклонен вентил =2,5 ÷ 3,5;

- наклонен вентил със свободно протичане =0,8 ÷ 1,6;

- шибър =0,1 ÷ 1,5;

Фиг. 7. Видове тръбопроводна арматура - реални конструкции [8]

Според направлението на протичане на флуида арматурите са прави (запазват направлението на протичане) и ъглови (променят направлението на протичане, най-често под ъгъл 90º).
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Елементи за провеждане и съхраняване на флуиди 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.