Елементи за провеждане и съхраняване на флуиди


Категория на документа: Физика


Според начина на присъединяване към тръбопровода, арматурата бива фланцова, муфова, цапфова, щуцерна и заварена (фиг. 8).

а) б) в) г) д)

Фиг. 8. Видове арматура според начина на присъединяване към тръбопровода
(БДС 15306-81 отменен)
а - фланцова, б - муфова, в - цапфова, г - щуцерна, д - заварена

Според вида на уплътнението между вретеното и капака, арматурата бива салникова, силфонна и мембранна (фиг. 9).

а) б) в)

Фиг. 9. Видове арматура според вида на уплътнението между вретеното и капака
(БДС 15306-81 отменен)
а - салникова, б - силфонна, в - мембранна

В зависимост от вида на протичащия флуид, налягането, температурата, диаметъра на тръбопровода и др., се избира най-подходящата конструкция на тръбопроводната арматура.

Най-подходящи за регулиране на потока на флуида са вентилът, кранът и дросел клапите.

Вентилът не е подходящ за работа със замърсени и високо-вискозни флуиди.

Шибърът е подходящ за работа с високовискозни флуиди, но без кристализиращи включвания.

Конусният кран има склонност към заяждане и е подходящ за флуиди с мазилни свойства. Този недостатък се избягва при сферичния кран (фиг. 7), който в последните години навлезе широко в битовите водопроводи. Все пак кранът е неподходящ за флуиди с високо температура или съдържащи твърди частици.

За работа при високо налягане най-подходящ е вентилът, въпреки че налягането на средата директно натоварва вретеното и резбата. При крана и шибъра налагането на средата притиска затварящия елемент към тялото и затруднява движението му, най-вече при отваряне.

Най-бързо действат крановете. Това трябва да се има предвид при дълги тръбопроводи за течности, където може да се получи хидравличен удар (внезапно увеличаване на налягането, предизвикано от кинетичната енергия на флуида). Газовете и парите са свиваеми и при тях не се получава такъв удар. Опасността от хидравличен удар е най-малка при вентилите. При шибъра, въпреки бавната скорост на движение на затвора, в края на затварянето може да се получи хидравличен удар.

Поради необходимостта от взаимозаменяемост, присъединителните размери на арматурите са стандартизирани.

3.2. Вентили

Хидравличното съпротивление на вентилите е сравнително голямо, поради което са създадени конструкции с подобрено протичане. Вентилите с право протичане, според разположението на вретеното, могат да бъда прави (фиг. 10а) и наклонени (фиг. 10б), като с най-малко съпротивление е наклоненият вентил със свободно протичане (фиг. 10в).

а) б) в)

Фиг. 10 Видове вентили с право протичане

а - прав, б - наклонен, в - със свободно протичане

Основните съставни елементи на вентила са показани на фиг. 11.

Съществува голямо разнообразие от конструктивни решения за закрепването на затвора към вретеното (фиг. 12), които трябва да осигурят възможност за нагаждане на затвора (при опиране в уплътнителната повърхност на тялото) и възможност за въртене на вретеното при неподвижен затвор (при затягане на резбата). При малки диаметри връзката може да се осъществи чрез деформиране краищата на отвора в затвора (фиг. 7)

Вътрешната резба може да бъде нарязана в капака (фиг. 7), което е обичайна практика при малки диаметри и неагресивни среди, тъй като резбата е в контакт с флуида. При по-големите диаметри гайката се изнася (чрез т. нар. мост) извън тялото на вентила (фиг. 10, фиг. 11), като резбата може да бъде нарязана директно в материала на капака (фиг. 13а) или в бронзова втулка (фиг. 13б и 13в).

Връзката между капака и тялото обикновено се осъществява с болтови или шпилкови съединения (фиг. 10), които се изчисляват по трети случай на натоварване на резбово съединение. При малки условни диаметри капакът директно се завива в тялото (фиг. 7).

Вретеното се задвижва ръчно (с монтирано в горния му край ръчно колело или, при големи съпротивления в резбата, с помощта на зъбна предавка) или механично (електро-механично, електромагнитно, хидравлично, пневматично).Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Елементи за провеждане и съхраняване на флуиди 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.