Инфрачервени лъчи


Категория на документа: Физика


Всяко тяло в зависимост от температурата,п ри която се намира,излъчва електромагнитни вълни с определена енергия.Това са частици/ наречени фотони/, които се пораждат в електронните обвивки на атомите, а понякога и в ядрата/гама- лъчи/ и в момента на образуването им литват с най-голямата възможна скорост- 300 000км/ сек..Особеното на тези частици /за разлика от елементарните частици на атома: електрона,прото на и неутрона/е ,че те могат да съществуват само докато летят със сколостта на светлината.Фотоните имат,както казват учените "нулева маса на покой",т.е., щом престанат да се движат ,те изчезват,като отдават енергията си на веществото в което са попаднали. Макар и да са частици, те летят,като същевременно образуват вълни. При това колкото по-често трепти образуваната от тях вълна,толкова по-къса е дължината и. Ако бъдат подредени по дължините на вълните им различните видове частици фотони,ще образуват спектъра на електромагнитни те вълни.Към тях спадат: 1.Радиовълните- с дължина на вълната от 30 км до 0,3 мм;честота на трептенето съответно на 30000 херца /1 херц=1 трептене в секунда/ до 1000000000000 херца.Те се използват в радиотелеграфия та,радиопредава нията,телевизия та,радиолокация та и др. 2.Инфрачервени лъчи-Невидими за човешкото око,които се изпускат от всяко нагрято тяло.Имат дължина на вълната от 300 до 0,75 микрометра/1 микрометър=0,00 1 милиметра/.Те пренасят топлинна енергия от едно нагрято тяло в друго тяло.Можем да ги почувстваме като "греене" край огъня,гореща печка,слънчевит е лъчи и пр. 3.Видима светлина- с дължина на вълната от 750 до 380 наносантиметра/ 1наносантиметър =1 милионна част от милиметъра/ 4.Ултравиолетов и лъчи-дължина на вълната от 380 до 10 нанометъра и честота от 800 000 000 до 30000000000 милиона трептения в секунда.Невидим и за човешкото око. 5.Рентгенови лъчи-дължина на вълната от 10 до 0,1 нанометъра.Броя т на трептенията им в секунда се бележи с цифри,които имат 16 и повече нули .Невидими за човешкото око. 6.Гама-лъчи-с дължина на вълната от 0,1 до 0,001 нанометра.Възни кват при разпад на атомните ядра. 7.Фотони в космични лъчи-с дължина на вълната по-малка от 0,001 нанометъра и невъобразимо голяма честота на трептенията.Те проникват в земната атмосфера от космическото пространиство. Приложение - Светлолечение Светлолечението е раздел на физикалната терапия, който обхваща приложението на инфрачервените (ИЧ), видимите (ВЛ) и ултравиолетовит е лъчи (УВЛ) от светлинния спектър за лечебни и профилактични цели. Носителите на по-голяма квант енергия - УВЛ и ИЛ- водят до по-значително нарушаване на енергийното равновесие на молекулата, която изпада в електронно- възбудено състояние на по-високо енергийно ниво, респ. до избиване на електрон, т.е. предизвиква се фотоелектричен ефект. В това състояние на възбуда органичната молекула влиза по-лесно във фотохимични реакции. Фотохимичните реакции зависят от погълната енергия. Образуването на фотохимични вещества зависи от интензитета и времето на въздействие на лъчите. И докато при въздействие с ИЧ и ВЛ се образува топлина под въздействието на УВЛ се отключват фотохимични реакции, които са начални звена за редица биохимични и биологични процеси в живия организъм. Биологично действие оказва само погълнатата енергия. Дълбочината на проникване на светлинната енергия зависи от дължината на вълната и оптичните свойства на средата. УВ лъчи проникват, в зависимост от дължината на вълната, от 0,1 до 0,6 mm. Независимо от вида му, всеки фотобиологичен процес може да се представи със следната схема: поглъщане на квант светлина → фотохимична реакция → физиологичен акт. Върху органи и системи Намесвайки се в най-интимните механизми на обмяната, светлината можое да промени по характерен начин дейността на различни органи и системи в човешкия организъм. УВЛ и ИЛ въздействат по много по-сложен механизъм, понякога предизвикват противоположни ефекти в зависимост от дозата. Така например, суберитемните дози стимулират регенерацията и подобряват провеждането при заболявания от възпалителен или травматичен характер на периферните нерви. По-големите дози (еритемните) подтискат възбудимостта на периферните нерви, което намира практическо пролижение за обезболяване. Върху еднокринната система светлината (ИЧ, В, УВ) има стимулиращо действие. *УВЛ=ултравиоле тови лъчи *ИЛ= инфрачервени лъчи
??

??

??

??

1

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Инфрачервени лъчи 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.