Курсова по физика в ТУ Варна


Категория на документа: Физика


Част 1. КЛАСИЧЕСКА МЕХАНИКA
Тема 1. КИНЕМАТИКА
Въпрос 1. Как се определя моментната скорост, какво е посоката й и мерната единица?
Моментната скорост характеризира движението в малък интервал от време dt. Интервалът dt е толкова малък, че през него не настъпват практически никакви изменения на скоростта, т.е. за време dt движението е равномерно. Движения, които се извършват с постоянна моментна скорост, се наричат равномерни движения. Посоката на моментната скорост може да е растяща ( положителна ) или намаляваща ( отрицателна ). Мерната и единица [V]=m/s
Въпрос 2. Как се определя моментното ускорение и каква е мерната му единица?
Следователно моментното ускорение е равно на първата производна на скоростта по времето. Мерна единица [a]=m/s².
Въпрос 3. Какво е материална точка, отправна система, радиус-вектор и преместване?
Тяло. Чието размери могат да се пренебрегнат спрямо характерните за физикатаситуации размери и разстояния. Масата на тялото се приписва на материалната точка.
Отправна система е съвкупност от отправно тяло, в повечето случай т. О, което е свързана правоъгълна координатна система ( XYZ ). В (КС) положението на материалната точка се определя чрез нейните три координати x, y, z или с помощта на векторна величина. Радиус-вектор е например т. М, има начало т. О и край при т. М. Той определя местонахождението на материалната точка, тя има координати (x,y,z).
Тема 2. ДИНАМИКА
Въпрос 1. Какво гласи принципът за инерцията?
Всяко тяло остава в покой или равномерно праволинейно движение, докато въздействието на друго тяло не го изведе от това състояние. Свойството на телата да запазят състоянието си на покой или равномерно се напича интензитет.
Въпрос 2. Какво характеризира силата?
Количествена мярка за въздействието на едно тяло върху друго със сила ( F и стрелка от горе. )
Въпрос 3. Какво е импулс и в какво се измерва?
Количество движение - произведението от масата m на една частица и нейната скорост. Импулса е векторна величина и тъй като масата е по-голяма от нула, съответно импулса е успореден на скоростта, или казваме че импулса има посоката на скоростта. Мерна единица [p]=kg. m/s
Тема 3. РАБОРА. МОЩНОСТ. ЕНЕРГИЯ.
Въпрос 1. На колко е равна работата на потенциална сила(консервативна)?
Потенциалната сила (консервативна сила ) е такава сила,чиято работа не зависи от пътя, а само от началното и крайното положение на приложната й точка.
Въпрос 2. Какво гласи законът за запазване на пълната механична енергия?
В поле само на консервативни сили пълната механична енергия в затворена механична система е постоянна величина. Е=const
Въпрос 3. Кога се запазва кинетичната енергия на тялото?
Всяка частица с маса, която се движи със скорост притежава кинетична енергия Ек, нарича се още енергия на движението.
Тема 4. МЕХАНИКА НА АБСОЛЮТНО ТВЪРДО ТЯЛО
Въпрос 1. Кои кинетични величини характеризират въртеливото движение на АТТ около постоянна ос?
За един и същи интервал от време всички точки от АТТ се завъртат на един и същи ъгъл. Която и да е точка от АТТ се движи по окръжност с център т. О от оста на въртене. Въртеливото движение на АТТ се разглежда от кинематична динамична гледна точка. ВД се разглежда около точка О или неподвижна ос. Ъгъл на завъртане, моментна ъглова скорост, моментно ъглово ускорение.
Въпрос 2. Дефинирайте величината и мерната и единица :
ъглова скорост-
ъглово ускорение-
момент на сила-
момент на импулса-
инерчен момент на АТТ-
инерчен момент на тяло-
инерчен момент на система от тела -
Въпрос 3. Напишете връзките за векторите и големините между:
линейна и ъглова скорост-
линейно и ъглово ускорение-
момент на импулса и въртящ момент на сила-
въртящ момент, инерчен момент и ъглово ускорение-
Тема 5. МЕХАНИЧНИ ТРЕПТЕНИЯ И ВЪЛНИ
Въпрос 1. Кой трептения са незатихващи хармонични? Кой закон ги описва и какво означава всяка величина в него?
Трептения, чиято амплитуда не се променя с времето, се наричат незатихващи трептения. За да бъдат трептенията незатихващи, когато силите на триене и съпротивление не се пренебрегват, намалението на механична енергия трябва да се компенсира. Например ходът на механичния ръчни часовници се регулират чрез хармонични трептения на тяло, наречено баланс. Поддържането на постоянна амплитуда на тези трептения става, като механичната им енергия се попълва за сметка на енергията на деформираната часовникова пружина. Трептенето се дължи на сили, който са вътрешни за разглежданата система, т.е. Те са резултат от взаимодействията само между телата в тази система. Честотата на тези трептения зависи само от характеристиките на системата.
К - коефициент на еластичност

- собствена честота на трептене
Въпрос 2. Кой трептения са затихващи хармонични?Кой закон ги описва и какво означава всяка величина в него?
Трептения, чиято амплитуда намалява с времето, се нарича затихващо трептене.
В реални условия винаги действат сили на триене и съпротивление. В този случай механичната енергия не се запазва, а намалява, защото работата на тези сили преобразува част от нея във вътрешна енергия на околната среда. За това след един период в точката на максималното отклонение, където Ек=0, механичната енергия,а заедно с нея и Еn, ще бъде по малка, т.е. По-малко ще бъде отклонението от равновесното положение. Следователно амплитудата А на трептенията намалява.

-собствена честота
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсова по физика в ТУ Варна 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.