Курсова по физика в ТУ Варна


Категория на документа: Физика


-коефициент на затихване

-честота на затихващи трептения
Т- период на затихване
Въпрос 3. Кой трептения са принудени? Кой закон ги описва и какво означава всяка величина в него?
Върху трептящата система освен еластична сила и сила на съпротивление действа и външна периодична сила.

- честотата на външната сила
А- амплитудата на принудени трептения

- коефициент на затихване

- собствена честота
Fo - амплитуда на външната сила
Част 3. ТЕРМОДИНАМИКА И МОЛЕКУЛНО- КИНЕТИЧНА ТЕОРИЯ
Тема 9. СТАТИСТИЧЕСКИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ
Въпрос 1. Кой са особеностите на идеален газ?
Теоретичен модел на газ, в който се пренебрегват силите на взаимодействие между частиците, от които е изграден (атоми, молекули), а самите частици се разглеждат като материални точки. Този модел добре описва свойствата на реалните газове, освен при екстремални налягания и/или температури. Например, при стайна температура и налягане идеалният газ е добро приближение за реалните газове. Физиците използват този модел, тъй като той улеснява изчисленията.
Въпрос 2. Какво гласи първия принцип на термодинамиката ( равенство )?
Всяко състояние на термодинамиката система (ТДС) се характеризира с вътрешна енергия U, така че:

Въпрос 3. Какво гласи вторият принцип на термодинамиката? ( според Клаузиус, Келвин и статистическата формулировка )
Клаузиус - При топлообмен количество топлина преминава от по-топлото към по-студеното тяло ( Не е възможен процес единствения резултат от който се явява предаването на количество топлина от по-студеното към по-топлото тяло ).
Келвин- Не е възможен цикличен ТД процес при който полученото количество топлина да се превърне изцяло в работа.
Част 4. ЕЛЕКТРОДИНАМИКА
Тема 10 ЕЛЕКТРОСТАТИКА
Въпрос 1. Кой заряд е елементарен електричен заряд; точков; пробен?
Заряда на електрона (протона) е=1,64.10 C . Точков заряд е заредено тяло, чиито форма и размери не оказват влияние на електричното му взаимодействие с други заредени тела. Пробен заряд е достатъчно малък заряд, който не променя полето, в което е поставен.
Въпрос 2. Какво представлява еквипотенциалната повърхност?
Тя е геометрична място от точки със един и същи потенциал (x,y,z)=const. Използва се за онагледяване на електростатичното поле.
Въпрос 3. Каква е връзката между интензитета и потенциала в дадена точка от полето и каква е посоката на интензитета?
Интензитета е насочен по посока на намаляване на потенциала. Връзката между
Е= - grad
Тема 11. ПОСТОЯНЕН ЕЛЕКТРИЧЕН ТОК
Въпрос 1. Какво представлява електричният ток (формула, мерна единица )?
Насочено движение на електрични заряди. Той има и посока и големина.

Въпрос 2. Как се определя съпротивлението на проводник (формула и от какво зависи)?
Съпротивлението на даден проводник зависи от веществото на проводника (p) , от дължината (l) и от напречното сечене (S) на проводника.

Въпрос 3. Какво гласи закона на Джаул-Ленц (формула)?
Ако проводникът, по който тече ток I е неподвижен, електричния ток извършва работа A и в резултат на това е проводника се отделя топлина Q. Отделеното количество топлина Q при протичането на ток през проводник със съпротивление R е равна на работата A на електричния ток за пренасяне на заряд q между две точки с потенциална разлика U.
Q=A
Тема 12. МАГНИТНО ПОЛЕ. ЕЛЕКТРОМАГНИТНА ИНДУКЦИЯ. ЕЛЕКТРОМАГНИТНО ПОЛЕ.
Въпрос 1. Какво представлява магнитната индукция (формула ), в какво се измерва и как се определя посоката и (правило)?
Магнитната индукция е векторна величина.

Посоката на магнитната индукция съвпада с посоката, която сочи северния полюс на магнитната стрелка поставена в същата точка на магнитното поле.
Въпрос 2. Кой закон определя магнитната индукция в дадена точка от магнитното поле(формула и всяка величина в нея какво означава )?
Био-Савар-Лаплас е закона който определя големината и посоката на магнитната индукция в дадена точка от магнитното поле.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсова по физика в ТУ Варна 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.