Механични взаимодействия


Категория на документа: Физика


1»2о Аксиоми
Аксиомите, които се прилагат в статиката представляват обобщение на изводите от голям брой наблюдения и опити за действието на силите приложени върху материалните обекти. Те не се доказват.
Първа аксиома. Две сили, приложени в една точка,
^ ъял/ге-ртя-т с една

ка, която е равна на геометричния сбор на двете сили (правило на паралелограма) - фиг. 1.3а . Силата К* ,коятс заменя двете сили Р} и Р2 се нарича равнодействаща и се получава от векторното уравнение
(1.6) Е* = 11+Р2.
Графичното решение на (1.6) е показано на фиг 1.3 б, което илюстрира правилото на триъгълника.
От косинусовата теорема за гОхЛ.емина на равно-действащата се получава
(1.7) К = д/р}2 + р| + 2РгЯ2 созф ,
а направлението и се определя чрез ъглите а и (3, които тя сключва със силите Р^и Р2, от синусовата теорема
(1.8) -11.,-Ь-Л-;
зт р зт а зт ф
Чрез паралелограма или триъгълника на силите графично може да се реши и обратната задача -силата
К * да се разложи да две сили Р| и Р2, приложени в същата точка, по дадени направления (а и Р) на действие на силите (фиг. 1.3а и б).
Аналитично задачата за разлагане на дадена сила
К * по дадени направления (ъгли а и р) се решава чрез синусовата теорема
зт р _ _ ... зт а
Р2=К
(1.9) р2=К* —
зт(а + Р) зт(а + Р)
1-ви частен случай - ф = 0° (фиг. 1.4 а)
Силите са еднопосочни. От (1.7) следва:
т.е. К = ра +Р2
Р

П-ри частен случай - ф = 180° (фиг.1.4 б)
Силите са разнопосочни с различни големини. Сле
дователно К. = ^(Р] - Р2) = |?1 - ?21 ■ Равнодействащатс
има посоката на по-голямата сила
Ш-ти частен случай - ф = 180° (фиг.1.4 в) Силите са разнопосочни с еднакви големини. Следователно К = д/(Р-1 -Р2) = 0 . Това. е най-простата равно
весна система от сили. Наричат се правопротивоположнр сили.
Втора аксиома. Две сили, приложени върху абсолютно твърдо тяло (АТТ), се уравновесяват само тогава

,*' когато имат обща директ
риса, равни големини ъ
противоположени посока
(фиг. 1.5)
Фиг. 1.5
Тази аксиома, осно вавайки се на факта, ч< АТТ е неразрушимо разши рява третия частен случа! на първата аксиома.
Двете сили Р} и Р:
също се наричат правопротивоположни и образуват ек вивалентна на нула система сили, т.е.
(1.5) (Р1/Р2)°°0 и Р1="--Р2.
Трета аксиома. Прибавянето или премахванет< на равновесна система от сили върху идеално твърдо тял< (ИТТ) не променя кинематичното му състояние.
С&ойстео на сили приложени свгьрхгц ИТТ.
От втора 1
трета аксиоми след
ва твърде важнот<
свойство - действь
ето на една силс
приложена върх]Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Механични взаимодействия 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.