Механични взаимодействия


Категория на документа: Физика


Фиг 1.6 абсолютно твърд

тяло, не се променя, ако плъзнем тази сила до произволна приложна точка на нейната директриса принадлежаща на тялото. Ако в точка А2 на тялото действа силата Р (фиг. 1.4) и приложим в точка А1 равновесната система сили (Р',Р") оо 0 , като Р' = Р , съгласно третата аксиома действието на силата Р не се променя. Но съгласно втората аксиома силите Р и Р" образуват еквивалентна на нула система сили(РР") оо 0 и по силата на втората аксиома можем да я премахнем. Остава да действа приложената в точка А1 сила Р' = Р , т.е. силата е плъзгащ се вектор. .

Четвърта аксиома.
Две материални точки (тела)
си взаимодействат винаги със
сили равни по големина и про
тивоположни посоки (принцип
за действието и противодейст
вието) - фиг. 1.7. Това е един от
основните закони на механи-
Фиг. 1.7 ката и се отнася за две тела.
Силите Р12 и Р21 не образуват равновесна система сили.
1.30 Момент на СМАЕ епршш© точка и ос Двоица СИАНО
Понятието момент на сила е въведено, за да се ха-рактеризира въртящият ефект на силите, приложени върху твърдото тяло, около точка или ос.
1.3.1. Момент на сила спрямо точка. В точка А на тялото (фиг. 1.8) е приложена силата Р . Лос? момент на силата Р спряжо произволна точка В се разбира векторът Мв, определен със следните елементи:

- прилож]
ка - точка В;
напра пер пендикулярь равнината, обр
от векторите
Р;
А(хА,уА/2А)
-посока - з че векторите }
Фиг. 1.8
и Р да образув на тройка векп
- големиь
на на произвел
на големината на силата и разстоянието от товия център В до директрисата на силата, ь рамо на силата, т.е.

(1.10) МВ=МВ(Р)

= Р.п.

Моментът на сила спрямо точка е свързан I се индексира с буквата на моментовия център, вата на приложната си точка . Дименсията му се в а като произведение на дименсиите на сила и ; , т.е.[N.1X1].
Моментът на сила спрямо определен момен тър не се променя, ако плъзнем силата по нейнат триса. Това можем да установим по неговите хар; тики.
При промяна на посоката на силата се проз соката на момента. Когато моментовият център директрисата на силата, нейният момент спря център е равен на нула.
Векторът Мв може да се изрази като I
произведение
(1.11) Мв(Р) = ВАхР.
Векторното произведение може да се пре, детерминантата

1.3.2. Момент на сила спрямо ос.
Момент на сила Р спрямо ос з се определя с алгеб-
ричния момент на проекцията Р^ на силата Р върху
равнина п, перпендикулярна на оста з спрямо пробод-ната точка О на оста з с тази равнина. Съгласно (1.10) може да се напише
(1.20) М5=М0(РЯ) = ±Р1Т.Ь, .
където знакът е (+), ако
силата Рд се стреми
8Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Механични взаимодействия 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.