Механични взаимодействия


Категория на документа: Физикада завърти около т.О в посока обратна на въртенето на часовниковите стрелки и (—) в посока на въртене на часовни-ковите стрелки.
Моментът на си
ла спрямо ос е скаларна
(алгебрична) величина,
Фиг. 1.10 която е проекция на
момента на силата спрямо произволна точка от оста
е5Мв(Р) = е8М0(Р) + е5(Юхр)=М5.
V „/
V
=0
Той не се променя при плъзгане на силата по нейната директриса. Моментът на силата спрямо дадена ос 8
е нула, ако силата и оста лежат в една равнина, т.е. Р || 8, т.е. (Ря = 0)или Рпресича 8, т.е. п = 0. Ако се смени посоката на силата, се променя знака на момента.
Алгебричната сума на моментите на системата сили спрямо дадена ос 8 се нарича главен момент на тези сили спрямо оста, т.е
(1.21) М5=|>5(Р1) = М5(Р1) + М5(Р2)+ +М5РП .
1

1.3.3. Двоица сили.

Нека в точките А и В на твърдото тяло (фиг. 1.11) са приложени две успоредни сили с равни големини и противоположни посоки. Тези две сили не образуват равновесна система, тъй като под тяхно действие се поражда въртеливо движение на тялото. Понятието равнодейства-ща тук губи смисъла си. Те са втори неопростяем гра-дивен елемент (първият е една сила), който се нарича двоица сили (или само двоица).
Фиг. 1.11
Двете успоредни сили лежат в равнината а - равнина на действие на двоицата (фиг. 1.12), която характеризира двоицата, както ди-ректрисата - една сила.
Рамо на двоицата п се нарича разстоянието между директрисите на двете сили.
Въртящият момент на двоицата върху тялото се ха-рактеризира с векторния главен момент Мо(РР') на двете сили спрямо произволен център О (фиг. 1.12), който е М0(РР)=М0(Р)+М0(1^

Но ОА-ОВ = ОВ + ВА откъдето

ОВ = В А = - АВ

(1.22) М0(РР') = ВАхР = -АВхР = АВхР' = Мв(Р) = МА(Р').
Полученият резултат показва, че векторният мо
мент на двоицата е еднакъв за всички точки на прост
ранството, т.е. той е
д свободен вектор. Озна-
М0(Р^Р')
чава се с М, а големината му е (1.23) М = ±РЬ.
Главен момент на система от двоици сили се нарича геометрична-

моменти на действащите двоици върху тялото
м = мг+ м2+ .... +мп.
Когато двоиците действат в една равнина моментите са колинеарни.
104о Редуждми ш равновесие система СШАШО

1.4.1. Конкурентна система сили.

Система от сили, директ-рисите на които се пресичат в една точка (фиг.1.13) се нарича конкурентна.
Фиг. 1.13
Като се използва условието, че силите са плъзгащи вектори, можем да ги плъзнем до пресечната точка А на директрисите им и да използваме правилото на паралелограма най-напред за силите Р} и Р2 9 които се заменят с
— -^

равнодействащата К12. СъщотоСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Механични взаимодействия 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.