Механични взаимодействия


Категория на документа: Физика


пъУ;
(6.80) Ус1
= У((1*А1+(1*А;).
1 ' 1
1
1
V
2
След разменяне на реда на сумиране и диференциране следва
(6.81) с1Т = с1*А + с1*А' където т = ^^^Ц
1 2
(6.82) = Р + Р'.
<ЗА
Изразите (6.81) и (6.82) са математичен израз на
първата и втората диференциални форми на теоремата за
изменение на кинетичната енергия на механична система Елементарното изменение на кинетичната енергия на механична система е равно на сумата от елементарните работи на външните и вътрешните сили ня СРГГТРТУУГЯТЯ

т Лт,У;20 -^т.У?
наченията 10 = 2^ ' * = 2^ се иОАУча--
1 2 Л 2
тематичния израз на теоремата за изменение на ки ната енергия на механичната система в интеграли ма.
(6.83) Т-Т0 =А + А'
Изменението на кинетичната енергия на меха система за краен интервал от движението е равно мата от тоталните работи на външните и вътрешн системата сили за същия интервал.
6.4 Диферендиални уравнения на яростич равнинното движения иа абсолютно твърдо тял
6.4.1 Транслаиионно движение на твърдо тя/ Известно е от кинематиката, че при трансла] твърдото тяло всички негови точки имат едни и скорости и ускорения, траекториите им са еднакв ви, които съвпадат при успоредното им пренасян* дователно достатъчно е да се изследва движението на точка (полюс) от тялото за да се определи не движение. Удобно е за полюс да се избере масовия тър С на тялото, координатите на който са :хс ,ус
От теоремата за движение на масовия център
(6.84) Мас =К,
където М е масата на тялото , К - главния вектор Не тващите върху него външни сили, след проектира (6.84) върху осите на неподвижната координатна а Охуг , следва:
(6.85) Мхс = Кх ; Мус = Ку ; Мгс = К2.
Това са диференциални уравнения на тран онното движение на твърдото тяло.
За да бъде движението на едно свободно твъ;

равна на нула и
2) системата външни сили приложени върху тя-
лото, да се редуцира за масовия му център до
равнодействаща, т.е. главния момент Мс на
силите спрямо масовия център на тялото да е равен на нула.

6А.2 Ротационно движение на твърдо тяло.

Твърдо тяло е закрепено посредством неподвижна ци-линдрична става А и подвижна цилиндрична става В (фиг.6.22), които определят неподвижната ос АВ около която тялото може да се върти под действие на приложените върху него активни сили
РаЛ Рп-
След прилагане на принципа за освобождаване от връзките и замяната им с
Фиг.6.22
техните реакции А и В, не-свободното тяло се разглежда като свободно и за него се прилагат общите теореми на динамиката. Въртенето на тялото под действие на дадените сили
р|, Р2 Рп и реакциите на връзките се разглеждат като се
използват две координатни системи - неподвижна Охуг и свързана с тялото подвижна координатна система Ох'у'г'
(фиг.6.22 ). Осите Ох и Ог'съвпадат с оста на ротацшз АВ.
Тяло извършващо ротационно движение има еднгСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Механични взаимодействия 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.