Механични взаимодействия


Категория на документа: Физика


се прави за К|2и Р3 "" получава
— * — * -*
се К12з — К12 + Ргз и накрая
-»* —* * -*
К-1234 = ^123 + ^4 (фиг. 1.14а). Това последователно геометрично сумиране на силите води до пос-трояване на силовия многоъгълник (фиг. 1.146), което представлява векторна редукция.
Обобщавайки стигаме до
(1.24)
Коо(Р1/Р2/..Р4)
Фиг. 1.14
К*-Р1+Р2+ +РП
( за п сили)
Векторното условие за равновесие на конкурентна

система сили е К* = ^^1 = 0 .
Силовият многоъгълник е затворен.
Векторът К * се представя с проекциите върху в ординатните оси К* = Кх1+Ку) + К7к ,
където
(1.25) к*х = хр1х; ку=1р4у; К-Л^гг-
1 1 1
Големината на равнодействащата е
71 *~2 *~2~
(1.26) К* = д|Кх +Ку +К2 , а направлението и посоката и се определят от посочи*:
косинуси: А,к*~ соз(1лК*)
К

к
У
К
|1К*=Ш80ЛК*)
; УК*=Ш5(клК*) = —- .
К ' К
Аналитичните условия за равновесие следват
(1.25) (1.26) като се положи К* = 0,следователно:
2>х=0; Х*>= 0; ХР12=0.
1 1 1
При равнинна конкурентна система ^Г Р^ = 0.

1А.2. Редукиия и равновесие на произволна проси ранствена система сили.
Нека в т.А на твърдо тяло да действа сила Р. Ки

матичното
Р' = Р
състояние не
променя, акс
МБ(р) т.В се прило
равновесна "с
тема сили (Р'
Фиг. 1.15
(фиг. 1.15,а), ито по голем! са равни на Р

Тогава Р оо (?,?',?") оо [Р'(РР")] ■ Този резултат поксСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Механични взаимодействия 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.