Мълниезащита


Категория на документа: ФизикаСъдържание

1. Заглавна страница съдържаща: наименование на катедрата и дисциплината ; трите имена и факултетен номер на студента.
2. Условие на задачата с входни данни и чертежи .
3. Мтодика за решаване съдържаща:теоретична част,формули,чертежи.
4. Избор и оразмеряване на мълниепримници.
5. Избор и оразмеряване на токоотводи.
6. Избор и оразмеряване на заземители.
7. Чертежи на мълниезащтитната уредба,включително погледи и детаили.
8.картинки на мьлния и мьлниеотводи

Теоретична част:

Пряко попадедние на мълния вурху обект води до поява на много високо напрежение върху него и до редица опасни последствия.Затова за повечето обекти това е практически недопустимо.

В зависимост от опасностите при пряко попадение на мълния сградите и външните съоражения се разделят на 3 категории:
1 категория: със зони, вкоито се отделят горими газове,пари,прахове или влакна,които при нормален режим на работа могат да обраазуват взривоопасни смеси
2 категория: със зони,в които могат да се образуват взривооппасни смеси в резултат на авариини ситуации;
3 категория: всички останали,при които пряко попадение на мълния може да предизвика пожар,мех.разрушаване,поражения на хора или домашни животни.

Обектите се защитават от пряко попадение на мълния посредством мълниеотводи,които се съставят от : мълниеприемници,токоотводи и заземители.

Мълниеприемници: предназначението им е да привлекат мълнията върху себе си.Биват 3 вида:отвесни пръти (мачти),хоризонтални проводници (важета) и мрежи или кафези от проводници.Мълниеприемниците се характеризират със защитната си зона.Под защитназона се разбира пространството под или в страни на мълниеприемника.Гаранция за пълна мълниезащита няма.Мълниезащитната зона се дефинира като тип А , когато вероятността за улавяне е 99,5% и като тип Б привероятност 95%.

Мълниезащитата на всички сгради и улични съоражения от 1 категория трябва да се проектират за зона тип А.

Размерите на защитната зона се определят по формулите:

За зона тип А

За зона тип Б

Където:
L-разстоянието между мълниеприемниците в метри;
h-височината на мълниеприемниците в метри;
ho-височината на мъниеприемниците в метри;
ro - радиусът на основата на мълнезащитните конуси на нивото на терена в метри;
rx-радиусът на напречното сечение на мълнезащитния конус на височина hx в метри;
hc-височината на защитната зона в средата на разстоянието между двата мълнеприемника в метри;
rcx-размерът на мълнезащитната зона в средата на разстоянието между двата мълнеприемника на височина hx в метри;
Външните области на зоната се определят както за единичен пратов мълниеприемник,а размерите на ваншните области се определят по формулите;
Зона тип А
При: L
При L>h hc = ho-(0,17+0,0003.h)(L-h)

rcx =
Зона тип Б

При: L<1,5h hc = ho rcx = rxСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Мълниезащита 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.