Пищови по физика


Категория на документа: Физика


I. Видове д-е и законите за скоростта при тях
1.Кинематика на материална точка
1.1.Кинематика - дял от класическата мех., която се занимава с опис. и изследване на на мех. Дялове без да се интересува и описва причините , които пораждат това д-е , а само от вида и характерите им. Те изследват мех. Д-е чрез кинематични величини , в които не са отразени движенията на силите. Такива са скоростта , ускорението , пътя, преместването , траекторията на д-ето и др.
1.2 Основни понятия и величини в кинематиката
а) положение на материално тяло - разбира се под това разбираме , пространственото разположение спрямо др. Материални точки или тела :
б)отправно материално тяло - материално тяло спрямо което определена матер. Точка
в)описание на положението на матер. Точка - използват се координатните с-ми , които са твърдо свързани с отправното тяло.Тази координатна с-ма се нарича отправна координатна с-ма. Положението на матер. Точки или тела се описва най-често чрез:
- декар това координатна система
3 изменения цилиндрична коорд. С-ма
3 изменения сферична коорд. С-ма
2 измененияполярна коорд. с-ма
Изборът на коорд. с-ма се определя от вида на д-ето и удобството на описанието.
г)преместване на матер. Точка --това е най-късото разстояние м/у 2 положения на матер. Точка. Характерното за нея , че е вектор и притежава посока.

Абсолютно преместване

Закон за преместването :
д) път ( изминат път) - това е положително число = на изминалото от матер. Точка разстояние по траекторията и на д-е
Закон за пътя : S=S(t) S=f(t)
В различните коорд. с-ми пътя S се премята като интеграл м/у т.1 и т.2:

- декар това координатна с-ма
- Цилиндрична координатна с-ма

- сферична координатна с-ма
- полярна координатна с-ма
е) Закон за движението - зависимости от :
напр. X=X (t) , y = y(t) , z=z(t) - при скаларна форма
- във векторна форма
тези зависимости се нар. Закон за д-ето , тъй като ако ги познаваме :
1)Еднозначно и напълно можем да опишем всяко д-е.
2)От тях можем да получим всички характеристики на механ. Д-е , които ни интересуват - траектория , затова решението на задачата се свежда до намиране на закона на д-е.
x=x(t) , y=y(t) , z=z(t) - скаларна форма
-векторна форма

ж)има различен вид в различните коорд. с-ми
з)траектория на д-ето - геометрична крива , която метер. Тяло описва спрямо дадена коорд. с-ма или траекторията свързва точките от пространството при свое д-е.
x=x(t) ; y=y(t) ; z=z(t) следователно F.(x,y,z)=0 ;F1(x,y,z)=0 ; F2(z,y,z)=0
Първото уравнение е траекторията на д-ето . Ако са две уравнения , представляват повърхности пресечната точка на които представлява траектория на д-ето
и)Скорост н д-е
2.Скоростта като векторна величина
а)определение- тя представлява отношение на големината към преместването , или пътя , който матер. Точка изминава за определено време.
-Определя се като отношение на преместването което матер. Точка извършва за време . Векторната скорост може да се дефинира като средна векторна скорост , която е = и като момента безкрайно малък
Извод1.
Като векторна величина скоростта се дефинира чрез преместването следователно като векторна величина образува скоростта на преместването на матер. Тяло
Извод2.
Моментната Vм винаги е насочена по допирателната на траекторията в точката , по която определяме V. Условие : , , при което V се превръща в първа производна . Преместването представлява най-късото разстояние м/у две положения на матер. Тяло.
3.Скорост на скаларна величина - Дефинира се като отношението на изминалия път по траекторията S, за съответния интервал от времето dS или . Биват:
а)средни скорости - ,
б)моментни скорости -
Скорост може да се въведе за произволна физична величина и представлява изменението на величината за определен интервал от време.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Пищови по физика 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.