Светлина


Категория на документа: Физика


Курсова работа
раздел: Светлина 10 клас (задължителна подготовка)

Основни нови понятия:
* Показател на пречупване;
* Пълно вътрешно отражение;
* Оптично влакно;
* Итензитет на светлината;
* Дисперсия;
* Принцип на Хюйгенс;
* Дифракция;
* Дифракционна решетка;
* Дисперсионни и дифракционни спектри;
* Топлинно излъчване;
* Луминесценция;
* Лазер;
* Инфрачервени и ултравиолетови лъчи;
* Рентгенова тръба;
* Рентгенови лъчи;
* Константа на Планк;
* Енергия на фотона;
* Отделителна работа;
* Вълни на дьо Бройл;

Разпространение на светлината
От 9 клас знаете, че светлината е електромагнитна вълна. Основните свойства на електромагнитните вълни са:
* Разпространяват се както в материални среди, така и във вакуум;
* Във вакуум скоростта е: c = 3.108 m/s;
* Електромагнитна вълна с точно определена честота се нарича монохроматична. Скоростта и е : c = λ.ν;
В урока се въвежда нова физична величина - показател на пречупване.
Физичният й смисъл е: отношението на скоростта на светлината във вакуум (c = 3.108 m/s) към скоростта на светлината в материална среда(u). Бележи се с n:
n = c/u
Показателят на пречупване е безразмерна величина, показва колко пъти скоростта на светлината във вакуум е по-голяма от скоростта на светлината в дадена среда. Показателят на пречупване(n) за повечето среди има стойности между 1 и 2.
Дължината на вълната в материална среда (λ = λ0/n) зависи от показателя на пречупване на средата: когато светлината навлиза в среда с по-голям показател на пречупване, дължината на вълната й намалява.
Отражение и пречупване на светлината
Вече се запознахме с величината показател на пречупване, но какво става когато светлинен лъч достигне границата на две прозрачни среди с различни показатели на пречупване (n1 и n2)? Наблюдават се явленията отражение и пречупване на светлината.
Падащият лъч, който се разпространява в първата среда, се разделя на два лъча. Отразеният лъч се връща в първата среда, а миналият във втората среда лъч се отклонява от посоката на разпространение на падащият лъч, поради което се нарича пречупен лъч.

Въвежда се физичната величина - пълно вътрешно отражение.
Физичният й смисъл е: явление, при което светлината се разпространява в среда споказател на пречупване и изцяло се отразява от границата с друга среда с по-малък показател на пречупване.

Пр. На границата вода-въздух при определен ъгъл на падане α1гр. Наречен граничен ъгъл, ъгълът на пречупване става α2 = 90˚- пречупеният лъч се плъзга по разделителната повърхност.(както епоказано на фигурата)
Пълно вътрешно отражение се използва при биноклите, перископите и оптичните влакна за промяна посоката на разпространение на светлината.
При оптичното влакно светлината претърпява многократно пълно вътрешно отражение от околната повърхност на влакното и се разпространява само вътре в него.

Дисперсия на светлината
Физичен смисъл - дисперсията на светлината е зависимостта на показателя на пречупване от сължината на вълната.
Дисперсията е въведена за означаване на явлението разлагане на бялата светлина на отделни цветни снопове след пречупването й от призна.

Ново понятие - дисперсионен спектър.
Дисперсионен спектър - разлагането на бялата светлина води до получаване на спектри на свеетлината, съдържащи всички цветове на дъгата. Наича се така, защото за пространственото разпределение на светлините вълни с различни дължини на вълните, се използва явлението дисперсия на светлината.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Светлина 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.