Ултразвук - основни положения


Категория на документа: ФизикаCardiotocograph (Foetal monitor) - кардиотокографа е апарат за мониторинг на сърдечната честота на плода чрез Доплер ултразвук и съпоставяне с контракциите на матката.

Contrast resolution - контрастна разделителна способност е минималната разлика в амплитудите на два отразени сигнала, изобразена като различима разлика в яркостта.

Dead zone - мъртва зона е пространство непосредствено до активната повърхност на преобразувателя, от което не може да се получи нормален отразен сигнал поради силното ехо от прехода между сондатата и тъканта.

Depth - дълбочината е част от ехографа, чрез който операторът избира желана дълбочина на сканиране.

Duplex scnning - едновременно изобразяване в две модалности (В и М или В и D).

Focal depth - фокусната дълбочина е разстоянието от активната повърхност на сондата до средата на фокусната зона.

Focal zone - фокусната зона е дължината на участък по протежение на ултразвуковия лъч, където е постигнато максимално фокусиране.

Frame rate - честотата на кадрите е броят на сканиранията за една секунда при В-скан в реално време.

Freeze - е команда на апарата, чрез която се стопира сканирането, запомня последния кадър и се оставя на екрана за наблюдение.

Gain - усилването е команда на апарата, чрез която се променя чувствителността при приемане на отразените сигнали.

Gray scale wedge - сива клин или скала е лента, която показва плавно или стпаловидно нивата на яркост - от бяло до черно през нивата на сиво.

Interference - интерференцията е сумиране, наслагване на УЗ вълни.

Probe mark - знак за посочване на мястото и ориентацията на сондата върху частите на тялото, изобразени на екрана.

Matrix size - размерът на матрицата е броят на пикселите, с които образът е представен на екрана (произведение от броя на хоризонталните и вертикалните елементи, напр. 512х512).

Miror-image artifact - артефакта на огледалният образ е получаване на втори образ на неправилно място, обикновено зад силно отразяваща сруктура.

M-mode - М-скан е изобразяване на отразените сигнали по протежение на един.единствен лъч чрез сиви нива, които са разгънати във функция на времето.

Monodimensional mode - едномерното сканиране е сканиране по протежение на един лъч, т. е. в дълбочина (А-скан) или дълбочина във функция на времето (М-скан).

Pixel - е една елементарна частица от образ, която има една-единствена стойност на яркостта.

Power (acoustic power) - пълната енергия на ултразвука за единица време, предадена през активната повърхност на сондата.

Pulse duration - времетраенето на импулса е произведение от броя на циклите в един ултразвуков импулс и периода на работна честота.

Real-time scanning - е режим на работа на ехографа, при който УЗ лъчи се генерират един след друг, като достигат равнината на сканиране няколко десетки пъти в секунда.

Resolution - разпределителната способност е минималното разстояние между два обекта, различавани като отделни. Тя е аксиална - по протежение на лъча, странична (латерална) - в направление перпендикулярна на лъча и елевационна (вертикална) - в направление перпендикулярно на равнината на сканиране.

Reverberation (multiple echoes) - множествените отражения (реверберации) са многократно изобразяване на едни и същи обекти, което е вид артефакт.

Velocity - скорстта на разпостранение на ултразвука в материални среди (средна скорост-1540 m/s).

Voxel - вокселът е обемен елемент от образ, който се характеризира с положението си (спрямо координатите X, Y, т. е. със своя пиксел) и със съдържанието си (интензитет, т. е. ехогенност - ординатата Z).
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Ултразвук - основни положения 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.