Ултразвук - основни положения


Категория на документа: Физика


Zoom (magnification) - лупата или увеличението е команда в ехографите, чрез която се плучава увеличен образ на дадена част от вече запомнен цял образ.

Основни понятия и образи в ехографията. Контрастни вещества.

Ултразвуковите вълни се излъчват, в зависимост от вида на преобразувателя, т. е. във вид на тънък слой с форма на правоъгълник или ъглов сектор. Поради това полученият образ на монитора е със същата форма. Този образ е образуван от УЗ лъч, който последователно (сканира) опипва една равнина, като се премества линейно или ъглово. Образът на екрана представлява тънък срез от тъканите и органите, през които е преминал УЗ лъч, подобно на отрязана филия от хляб. Както за да се онагледи какво е съдържанието на целия хляб чрез разрязването му на моножество филии, така и за да се изследва един орган , ултразвуковите вълни трябва да преминат през целия му обем. Той се представя на монитора като поредица от множество последователни образи, представляващи срезове на различни нива от изследвания орган. Дебелината на един УЗ срез е 5 mm, като той е най-тънък в областта на фокусиране. Чрез Придвижването на трандюсера в различни посоки се получават анатомични изображения в различни равнини (напречни, надлъжни и коси).

Ориентация на образите: При надлъжен срез през тялото полученият образ се ориентира на екрана така, като че ли гледаме надлъжен срез през тялото от дясната страна на пациента, в посока наляво. Това ознаава, че проксималните части на изобразяваните структури са в лявата част на монитора, а дисталните в дясната. Пример за това е надлъжното изобразяване на бъбрека, при което горния полюс на бъбрека е в ляво, а долният в дясно. При напрачен срез през тялото образът на екрана трябва да е ориентиран така, все едно че гледаме този напречен срез на тялото откъм краката на пациента нагоре към главата. Следователно, в лявата част на екрана се намират десната част на трупа, а в дясната част на екрана - лявата. При косите срезове проксималните и десни части от трупа са в ляво, а дистелните и леви - в дясно.

Ехографски образи

Чрез използването на сивия цвят и сивата скала за получаване на чернобели ехографски образи, различните структури се се представят по различен начин, поради различната си ехогенност. Ехогенността представлява силата и броят на отразените еха идващи от определена структура на тялото. Следователно, различаваме находки с различен интензитет и брой на ехата. Хиперехогенна е находка, която е богата на силни еха, поради което се доближава до бялото от сивата скала. Хипоехогенна е находка, която съдържа малко еха и те са с нисък интензитет. Такива находки се изобразяват в тъмните отенъци на сивата скала. Аехогенна означава свободна от еха зона, което означава, че ултразвукът е преминал през нея без да се отразява. Тези находки се изобразяват в черно. Изоехогенна означава, че находката е със същата ехогенност, както заобикалящите я структури. Поради това разграничаването на тези находки е трудно. Въз основа на ехогенността различаваме две типа находки - течни и солидни. Течните находки са аехогенни, тъй като течностите не отразяват ултразвука и не го абсорбират. Поради това след тях лъча излиза с по-висок интензитет и това се представя като една светла пътечка след течната зона. Този феномен се нарича ефект на релативно усилване на ултразвука. Хипоехогенни могат да бъдат както течните колекции с по-плътно съдържание, така и солидните образувания. Кръвоносните съдове, в зависимост от вида си, могат да бъдат аехогенни или хипоехогенни. Вените са аехогенни, защото скоростта на кръвта в тях е ниско. Артериите са хипоехогенни, защото в лумена им се виждат еха, които се пораждат от по-восоката скорост на кръвта. Най-често са богати на еха и се вижда че имат структура. Тази структура може да е хомогенна или хетерогенна. При солидните находки с хомогенна структура ехата са равномерно разпределени и с еднакъв интензитет. При солидните находки с хетерогенна структура се наблюдава неравномерно разпределение на ехата, които са с еднаква или различна ехогенност. Акустичните (ултразвукови) сенки се получават, когато УЗ вълни достигат до структурата, която ги отразява напълно и не ги провежда. Поради силното отражение на УЗ при тези находки, те се изобразяват като силно хиперехогенни и след тях остава тъмна (аехогенна) пътечка. Ултразвуковите сенки се разделят на два типа в зависимост от причината за тяхното получаване. Класическата акустична сянка (чиста сянка) се получава от плътни образувания като кости и конкременти, които са хиперехогенни, а сянката след тях е аехогенна. Другият вид сенки се получават след газови колекции. Газовете са лоши проводници на ултразвука, не го провеждат и го отразяват. При това отражение се получават паразитни еха, които се проектират по посока на движение на УЗ и следват газовата колекция. Поради това акустичната сянка не е добре очертана заради наличието на паразитни еха в нея и затова се нарича мръсна сянка и наподобява на опашка на комета. Огледален образ е псевдообраз, представляващ артефакт и се получава, когато УЗ вълни достигнат и се отразят от дъговидно вдлъбната повърхност. По този начин находката, намираща се до такава вдлъбната и гладка повърхност, може да се изобрази на екрана с два отделни обараза, като единият е нормалния пред отражателната повърхност, а другият е недействителен и се вижда зад отражателната повърхност (образа на черния дроб спрямо диафрагмата).

Постмортален двоен огледален образ на бъбрек от заек. (7 MHz microconvex probe) (Two dimensional B-mode)

Постмортален двоен огледален образ на далак от заек. (7 MHz microconvex probe) (Two dimensional B-mode)

Кос сонографски образ на контакта между краниалния полюс на десния бъбрек и опашатия дял на черния дроб при заек. (7 MHz microconvex probe) (Two dimensional B-mode)

Ляв парастернален план на изобразяване на сърцето по късата му ос при заек: възходяща аорта (ao), пулмонален отвор (op), пулмонална клапа (vp), дясна камера (vd), трикуспидална клапа (vtc), дясна предкамера (ad), лява предкамера (as). (7 MHz microconvex probe) (Two dimensional B-mode)

Десен парастернален план за изобразяване на сърцето по дългата му ос при заек: възходяща аорта (ao), пулмонален отвор (op), пулмонална клапа (vp), пулмонална артерия (ap), дясна камера (vd), дясна предкамера (ad), лява предкамера (as). (7 MHz microconvex probe) (Two dimensional B-mode)

Апикален план за изобразяване на върха от лявата камера при заек: миокард (mc), кухина на лява камера (vs). (7 MHz microconvex probe) (Two dimensional B-mode)

Напречен сонографски образ на черен дроб при заек: десен чернодробен дял (RL), ляв чернодробен дял (LL), жлъчен мехур (GB), капсула (C), стомах (S), диафрагма (стрелки). (7 MHz microconvex probe) (Two dimensional B-mode)

Напречен сонографски образ на булбоуретрални жлези при заек (gb), корен на пениса (rp),. (7 MHz microconvex probe) (Two dimensional B-mode)

Литература

1. Даскалов, И., Кръстева, Р., Попов, Д., Минчева, Е., Буева, А., Спридонов, Й., Доков, Ст., Искра, К., Чакърски, В. (Под редакцията на Валери Чакърски) (Edited by Valery Tchacarski), 2008. Атлас по ултразвукова диагностика. Медицина и физкулутура, София, 664 стр.
2. Томов, И., Наумов, Н., 1992. Ехографска диагностика на вътрешните болести. Медицина и физкултура, София, (516 стр).
3. Minin, I., Minin, O., 2011. Ultrasound imaging - medical applications. Publisher: In Tech., (330 pages). http://www.intechopen.com/books/ultrasound-imaging-medical-applications

??

??

??

??

1

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Ултразвук - основни положения 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.