Видове диоди. Особености, характеристика и приложение.


Категория на документа: Физика


Видове диоди. Особености, характеристика и приложеине.

Полупроводниковите диоди могат да се класифицират по различни критерии, според конструкцията си те са:
точкови, плоскостни според предназначението им, изправителни, детекторни, импулсни, опорни, параметрични, обърнати и др.
Според разсейваната мощност:
маломощни ( до 0.3А)
средномощни (0.3А до 3А)
мощни ( над 3А)
Според работната им честота
Нискочестотни
Средночестотни
Високочестотни
Свръх високочестотни
Според изпозлвания полупроводник:
Силициеви, Германиеви, Галиевоарсенидни и Селенови.
За свойствата и особеностите на различните диоди, се съди най-вече от тяхната ВАХ.
Полипроводниковия диод се характеризира с нелинейно съпротивление - съпротивлението му не е постоянна величина, а зависи от приложеното на изводите му напрежение.За това при нелинейност на съпротивлението е от значение стойноста на съпротивление в дадена точна на ВАХ.

Изправителни диоди- полупроводникови диоди предназначени за изправяне от променливи токове и напрежения в постоянни. Променливите токове и напрежения трябва да са с честота не превишаваща няколко кило-херца.
Основни параметри на изправителните диоди:
Максимален изправен ток - I0max
Максимално обратно напрежение - URmax
Максимален ток в права посока IFmax
Максимален пад на напрежение в права посока UFmax
Обратен ток през диода - IR
Максимално допустима температура на прехода - Tjmax
Максимално допустима мощност разсейвана от диода Pmax.
Гранична честота - честотата при която капацитивното съпротивление на прехода става съизмеримо с деференциялното.
Ценеров диод - наричан още опорен диод или стабилитрон - полупроводников елемент, който работи в областта на електрически пробив, включва се винаги в обратна посока и се използва за стабилизиране на напрежения.
Основни параметри на ценеров диод:
Напрежение на стабилизация - Uz , минимален ток на стабилзиация - Izmin, максимален ток на стабилизация Izmax, максимална разсейвана мощност, диференциялно съпротивление, температурен коефициент на напрежението на стабилизация.
Освен за стабилизарне на напрежение ценеровите диоди се изпозлват и като амплитудни ограничители.
Стабистори - полупроводникови диоди с предназначение да стабилизират ниски напрежения по-малки от 2-3V. Те работят в областта на правата част от ВАХ.
Тунелни диоди - полупроводникови прибори, в които се използва тунелен механизъм за пренос на носителите на заряд през PN прехода и в характеристиката, на които има участък с отрицателно диференциялно съпростивление.
Диод на Шотки - Контактът между метал и полупроводник може да бъде омичен или изправящ, свойствата на контакта се определят от големината на отделителната работа на метала и на полупроводника. Основно предимство на диодите на Шотки е това, че при тях няма инжекция на неосновните токоносители понеже електроните преминаващи от полупроводника в метала са основни токоносители за него. Те са бързодействащи като имат време за превключване под 1ns (наносекунда), поради което намират широко приложение в бързодействащите интегрални схеми.
Високочестотните диоди са предназначени да изправят токове и напрежения с честота над 150 MHz. Използват се и за детектиране на сигнали, за модулиране на високочестотни сигнали и др.
Варикапите са диоди, които се използват като елементи, променящи своя капацитет под действие на електрическо поле. При варикапите, в качеството на диелектричен слой между електродите се използва спиращия слой на PN-прехода. Използва се фактът, че дебелината на спиращия слой нараства при нарастване на обратното напрежение, което от своя страна води до намаляване на капацитета на PN-прехода, т.е. до намаляване капацитетa на варикапа.
PIN диодите се използват като превключватели в свръхвисокочестотния обхват (от 1+12 GHz). Наименованието им идва от особената структура на PN-npexoда, при която между Ρ и N областите има тънък слой от безпримесен полупроводник (собствен или I полупроводник).PIN диодите се херметезират в керамичен, метален или пластмасов корпус.

Диоди на Гън - Изработват се от галиев арсенид, без PN преход и се използват като усилватели и генератори на свръх високо-честотни трептения.
Фотодиоди - Диоди чиито запушен преход се отпушва вследствие на облъчване със светлина. Използват се за преобразуване на светлинната енергия в електрическа.

Лазерен диод - Еднорежимни лазерни диоди, Многорежимни лазерни диоди, Червени лазерни диоди.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Видове диоди. Особености, характеристика и приложение. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.