Видове движение и законите за скоростта при тях


Категория на документа: Физика


Проводимостта в полупроводниците бива 2 вида:
а) ел. проводимост, която се обезпечава от насоченото движение на е- в зоната на проводимост. Тези токоносители се отбелязват с n.
б) дупчеста проводимост – остава некомпенсиран положителен заряд p.
Когато електрон заеме мястото на друг ще възникне друга точка на полу-проводимост. Този ... е еквивалент на протичането на положителен заряд. Нарича се дупчест ток.
- проводимост на полупроводник
- заряд на електрона
- концентрация на електрони и дупки
- подвижност, която имат електроните и дупките

4. Собствена и примесена проводимост
Проводимоста на електроните и дупките на хим. чистия полупроводник се нар. собствена проводимост и за повечето полупроводници е ниска.
Извод:
Чистите полупроводници слабо провеждат ел. ток и не са пригодни за направата на елементи.
а) примесена – вредна, когато е от замърсители и дефекти в полупроводника и полезна, когато лигираме полупроводника с акцепторни и донорни примеси с цел да получим точно определена проводимост в него.
Когато в полупроводник се внесат хим. елементи с валентност по-голяма на полупров. то тези примеси лесно отделят свободни електрони в зоната на проводимостта и се наричат донорни примеси. Когато в полупроводник се внесат хим. елементи, полупроводните приемат електрони от зоната на проводимостта и така увеличават дупчестата проводимост.
Извод:
Полупроводник с преимуществена дупчеста проводимост се нарича p-полупроводник, а с n-проводимост се наричат n-полупроводник.

32 тема

1. Зонна теория на твърдите тела
Основните св-ва на твърдите тела като метали, полупроводници и диелектри-ци се описват с помощта на зонната теория, според каято изолираните ди-скретни енергетични нива от отделните атоми се израждат в енергетични зо-ни, когато тези атоми са свързани в кристалната решетка на твърдите тела. След това част от енергетичните нива на изолирания атом обхващат целия обем на твърдото тяло => в твърдите тела определени енергитични нива на атомите се превръщат в енергетични зони. Броятна енергитичните състояния на всяка зона е равен на броя на атомите, които я изграждат. Електроните, които се намират в енергетичните зони, стават общи за цялото тяло. При металите това са електрони на проводимост. От всички образували се енергетични зони в твърдо тяло най-голямо значение имат най-високо запълнените с електрони.
Свойства на твърдите тела – най-голямо значение имат най-високите заселени нива с електрони.
Според зонната теория се образуват следните зони:
• Валентна зона – изградена е от енергетични нива, принадлежащи на всеки атом, но между нивата, на които могат да прескачат електрони.
• Зона на проводимостта – изградена е от енергетични нива общи за всеки атом и => електроните върху тях са колективизирани. Най-долното ниво се бележи с , а най-високото ниво на валентната зона с .

Според квантовата теория – обемът на металите е запълнен с йоните на кристалната решетка и е потенциално поле, което те създават.
Частиците на идеалния газ могат да имат произведение (електроните го образуват)(квант. теория)
Електроните представляват изроден електронен газ, понеже потенциалното поле на йоните създава система от дискретни енергетични нива, на които електроните съществуват (кв. теория)
Според квантовата теория електроните в металите и твърдите тела се движат в тримерна, периодична потенциална решетка, потенциалът на която се повтаря през еквивалентни стойности, равни на разстоянията между йоните.

При квантовата теория на металите поведението на електроните се описва чрез уравнението на Шрьодингер, от което се получава спектърът на енергетичните състояния на електроните в твърдото тяло.

Енергията на електрона в обема на твърдото тяло може да се представи като горната формула.

2. Ниво на Ферми за даден метал или твърдо тяло
Това е най-високото ниво при абсолютна нулаСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Видове движение и законите за скоростта при тях 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.