Видове движение и законите за скоростта при тях


Категория на документа: Физика


тензори – матрица с определен размер напр. М,Х,Н , с която можем да задаваме и пространствено д-е на дадена сила
в)Основни свойства и особености на силите
-адитивност и тяхното д-е. , което се заключва в/у това ,че ако в/у едно тяло действат N на брой сили , то сумарното въздействие в/у това тяло е равно на сумата от тези N на брой действащи сили , т.е
F1, F2 …Fn
F=F1+f2+…Fn
-Фундаментални сили в природата – основните взаимодействия , от които произтичат д-ята на други сили са гравитационните , ел. магнитните , ядрените , които се нар. Фундаментални сили .
-Потенциални консервативни и не консервативни сили –Най общо всички сили в природата се разделят на потенциални и непотенциални.Потенциални са всички сили , при които работата , която извършват при преминаването на матер. Тяло м/у точка 1 и точка 2 , зависи само от положението на точка 1 и точка 2 , но не зависи от траекторията , по която се движи тялото.Такива са електростатичното въздействие , гравитационното и т.н.

A=F.S
Неконсервативни сили – всички сили , при които извършената работа м/у 2 точки от положението на преместеното тяло , зависи от вида на траекторията. Такива са : триене и други.
5.Маса на материалните точки
а) определение- това е физическа величина , която е свързана с проявлението нат техните инерциални и гравитационни свойства. На практика това проявление се наблюдава във два вида независими физични величини.
*Инерционни –наблюдава се във 2ри закон на Нютон
*гравитационни -
б)Принцип на еквивалентността на инерционните и гравитационните маси- В инерционните и гравитационните свойства се явява една и съща маса на матер. Тела.
в)Свойства на масата на матер. Тела- тя притежава свойството едиативност , за което масата е сумарната величина : m=m1+m2+…+mn
6.Импулс на определени тела
а)Определение – величината има смисъл на количеството д-е , което е запасено в едно движещо се тяло и се нарича импулс на тялото.То е вектор , които съвпада с посоката на ускорението на матер. Тяло и като величина е въведено от РЕНЕ ДЕКАРД.
Импулсът е единична матер. Частица
Импулсът е сумата от дискретните частици
Импулсът е обемно материално тяло
Особеното значение на имп. Е , че с негова помощ могат да се описват д-ята на тела с променлива маса
7.Втори закон на динамиката/Втори закон на Нютон/
а)определение – ускорението , което получава една матер. Тяло под д-ето на някаква сила , има същата посока на силата и големина равна на големината на силата , разделена на масата на матер. Тяло.

- Основни уравнение на класическата динамика
Може да се формулира чрез импулс , когато имаме д-е на телата с променлива маса

, което показва , че изменението на импулса на едно тяло под , действието на силата по времето , през която тя действа.
III. Трети принцип на динамиката .Закон за запазване на пълния импулс на с-ма от взаимодействащи частици
1.Трети принцип на динамиката.
а)Определение – на д-ето на всяка сила F , съответства равно по големина и обратно по посока противодействие .На едно матер. Тяло в/у друго винаги води до това ,че се появява равно по големина и обратно по посока противодействие
б)Следствие 1 – д-ето на изолирана сила в природата или в техниката не е възможно .Навсякъде , където има сила винаги възниква друга противодействаща сила
Следствие 2 –Действащата и противодействащата сила винаги са приложени в различни точки или тела .
2.Закон за запазване на пълния импулс на с-ма от взаимодействащи частици – общият импулс на механичната с-ма може да се преразгледа
m1,m2,m3…mn
P1,P2,P3….Pn
M1V1,M2V2,M3V3….MnVn

IV. Работа и мощност , консервативни и Неконсервативни сили . Кинетична и потенциална енергия.Закон за запазване на механичната енергия.
1.Механична работа – причината , която поражда д-ето на метер. Обекти , което става под действието на определена сила.
а)механична работа - тя има размерност на енергия
б)Особености на механичната работа
*скаларна величина –може да бъде положително число , когато действа силата F е причина за извършването на д-ето.Когато действа силата F противодейства на преместването е отрицателно число.
*работата е адитивна величина

-интервал от всеки един участък от траектория , по която се движи тялото

*
*Във физиката и техниката се говори за еквивалентна на работата и енергията , което означава , че работата е универсална величина , с която може да се сравняват всички видове енергии.
2.Мощност – мех. Мощност се определя като количество работа извършва дадена сила за единица време .Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Видове движение и законите за скоростта при тях 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.