Категория "Физика"


Категория на документа: Документи по Физика

Категория на документа: Документи по Физика
 Съдържание 1. Заглавна страница съдържаща: наименование на катедрата и дисциплината ; трите имена и факултетен номер на студента. 2. Условие на задачата с входни данни и чертежи . 3. Мтодика за решаване съдържаща:теоретична част,формули,чертежи. 4. Избор и оразмеряване на мълниепримници. 5. Избор и оразмеряване на токоотводи. 6. Избор и оразмеряване на заземители. 7. Чертежи на мълниезащтитната уредба,включително погледи и детаили. 8.картинки на мьлния и мьлниеотводи Теоретична част: Пряко поп

Категория на документа: Документи по Физика
Уврежданията, предизвикани от електичен ток се наричат електротравма. Такава травма се получава при действието на техническо (промишлено) електричество. Електричният ток предизвиква телсни уврежданиячрез непосредствено съприкосновение с тялото на човека или чрез предмети, намиращи се под напрежение, но на разстояние т. е. без непосредствен контакт с проводника, по който тече токът. Разнообразието на действие на електричният ток върху човешкият организъм се определя от следните фактори: 1) Физич

Категория на документа: Документи по Физика
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА БИОИМПЕДАНС Електричните свойства на живите обекти се делят на две групи - активни и пасивни. Активните електрични свойства са свързани със свойствата на живите организми да генерират електрични полета и да създават потенциални разлики между различни части на организма - електрични напрежения, наречени биопотенциали. Пасивните електрични свойства характеризират електрическата структура на клетките и организмите. Те могат да бъдат измерени при пропускане на постоянен или променлив

Категория на документа: Документи по Физика
ДОКЛАД По Физика и астрономия ТЕМА: Нютонови пръстени ИЗГОТВИЛ: Антония Петрова, уч-ка от ХІа клас Още в средата на 60-те години, Нютон изследва пречупването на светлината, демонстрирайки, че със стъклена призма бялата светлина се разлага на отделни цветове, които с леща и втора призма могат отново да съставят бяла светлина. Като отделя оцветен лъч и го насочва към различни предмети, той показва, че отделните цветове могат да се отразяват, пречупват и разсейват, но винаги остават същия цвят. Из

Яндекс.Метрика
92 92 100 100