Категория "Физика"


Категория на документа: Документи по Физика
 Атомна теория или Теория на атома във физиката и химията е теория за състава на материята и по-точно на веществото, според която то е съставено отделни единици - атоми, а не се поддава на безкрайно делене. Идеята за атомния строеж на веществата, възникнала в древността и възродила се в края на 18 и началото на 19 век, бързо се утвърждава чрез атомната хипотеза на Дж. Далтон, Скоро хипотезата прераства в теория, но представите за неделимостта на атома все още властват. До края на 19 век учените

Категория на документа: Документи по Физика
РАДИОПРЕДАВАНЕ И РАДИОПРИЕМАНЕ В средата на 19-ти век се натрупва много информация за естеството на магнитното и електрическото полета. Това дава възможност на Максуел да създаде нова теория за единството и взаимната обратимост на двете полета - тиорията за електромагнитното поле. Откриването от Херц, че енергията на високочестотни електромагнитните вълни се пренася на разстояние в пространството и може да поражда електрическо поле в приемен проводник е последвано от технологичен бум, довел до

Категория на документа: Документи по Физика
ГЕОМЕТРИЧНА ОПТИКА 1.Предмет на оптиката Оптика - учение за светлината. Раздел от физиката, изучаващ свойствата и физичната природа на светлината, взаимодействието на светлината с веществото, получаването на образи в оптичните прибори. Светлина - оптическата област на спектъра на ЕМВ: УВ, видим, ИЧ - сходство на методите и приборите за изследване; - начин на получаване , c = 3.108m/s Оптичен диапазон - 10nm -1 mm; 3.1016Hz - 3.1011Hz Видим диапазон - (400 - 760) nm; (7,5 - 4).1014Hz Видима свет

Категория на документа: Документи по Физика
Курсова работа раздел: Светлина 10 клас (задължителна подготовка) Основни нови понятия: * Показател на пречупване; * Пълно вътрешно отражение; * Оптично влакно; * Итензитет на светлината; * Дисперсия; * Принцип на Хюйгенс; * Дифракция; * Дифракционна решетка; * Дисперсионни и дифракционни спектри; * Топлинно излъчване; * Луминесценция; * Лазер; * Инфрачервени и ултравиолетови лъчи; * Рентгенова тръба; * Рентгенови лъчи; * Константа на Планк; * Енергия на фотона; * Отделителна работа; * Вълни на

Категория на документа: Документи по Физика
 Технически университет София филиал Пловдив Реферат На тема: Хидрогенератори за В.Е.Ц. Студент: Иван Г. Станков Курс: II-ри Специалност: М.У. Факултетен номер: 248268 Група: 11"б" Кратко описание Article I. Възобновяема енергия е енергията, получена от източници, които се приемат за естествено възстановяващи се или за практически неизтощими, т.нар.възобновяеми ресурси - слънчевата светлина, вятъра, дъжда, приливите, геотермалната енергия. Хидросферата абсорбира голяма част от идващата радиация

Яндекс.Метрика
92 92 100 100