Категория "Физика"


Категория на документа: Документи по Физика
Технически Университет София Курсова работа по "Оптоелектронни и оптични комуникации" Изготвил: ............................. ФТК, гр..., ф.№ ..................... Проверил: доц.д-р инж. Цветан Мицев Дата: 15.12.2012 г. подпис/........................./ 1. Теория: Предмет на оптичната радиометрия е дистанционното изследване на обекти. Използват се некохерентни лъчения от естествени източници при изследване на "собственото топлинно излъчване", "преминалото оптично лъчение" и "оптичното разсеяно

Категория на документа: Документи по Физика
 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО ФИЛИАЛ гр.Хасково СПЕЦИАЛНОСТ ИКОНОМИКА И БИЗНЕС КУРСОВА РАБОТА по дисциплина Международен маркетинг Тема: Пазар на елетрическа енергия в България,Австрия и Франция за периода1990-2013г. Изготвил: Проверил: Елеонора Тодорова доц.д-р Светла Бонева Факултетен №10115056 Поток №702 Група №7008 Хасково Съдържание 1.Производство на електрическа енергия в България за периода 1990-2013...................................................................2 1

Категория на документа: Документи по Физика
11. Хидродинамика. Закон на Бернули за стационарно и ламинарно движение на идеална течност. Движение на течност по тръби с твърди и еластични стени. Пулсова вълна. Пулсова честота. Начинът на движение на течностите се определя както от някои свойства на течностите, така и от външните условия - скорост на движение, радиус на тръбата, в която се движи и др. От параметрите, характеризиращи течностите, начинът на движение се определя главно от плътността и вискозитета на течностите. При някои проце

Категория на документа: Документи по Физика
Автоматични биохимични анализатори І. Функции и видове. ІІ. Устройство и принцип на работа. ІIІ. Приложения. 1. Необходимост от автоматизация (автоматични биохимични анализатори) * Автоматизацията в медицинските лаборатории е необходима за: * Съкращаване на времето за провеждане на изследванията * Намаляване на вероятността за грешки * Подобряване на точността * Намаляване на персонала * Автоматизирани системи в медицинските лаборатории Биохимичните анализатори са част от системата за автоматиз

Категория на документа: Документи по Физика
Елементи за провеждане и съхраняване на флуиди 1. Общи сведения Провеждането на флуиди (течности и газове ) от едно място на друго и тяхното съхраняване се осъществява от специални устрайства (инсталации), състоящи се от следните основни елементи: тръби, тръбни съединения, компенсатори, арматура, уплътнения и резервоари. Такива инсталации се използват в химическата, хранително-вкусовата, петролната промишленности, водопроводна, топлопроводна, газопроводна и други системи са стопански и битови н

Яндекс.Метрика
92 92 100 100