Категория "Физика"


Категория на документа: Документи по Физика
РЕФЕРАТ ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ГР.София ДЕПАРТАМЕНТ-ESCB404D ОТ Марьо Митков Манолов F57366 НА ТЕМА "Тропична атмосферна циркулация. Видове и Причини". Климатологията, това е наука за климата неговия вид, състояние, разпределение-то на повърхността на Земята и промените във времето. Климатологията е система на географската наука и я характеризира най-силно. Понякога се определя и като географска част на метеорологията и е като нейна надстройка. Тя е по-висша част от метеорологията, затова може д

Категория на документа: Документи по Физика
1. ИЗМЕРВАНЕ НА НЕЕЛЕКТРИЧЕСКИ ВЕЛИЧИНИ - ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ И ГРЕШКИ Контролът и измерването са основни процеси за получаване на информация за технологичните обекти. Чрез контрола се осъществява съпоставяне по пътя на физическия експеримент на дадена величина с известни нейни стойности, оп-ределящи границите на зададена област. Измерването е последователност от екс-периментални действия за определяне на числената стойност на дадена величи-на. За реализиране на измерването се използват различни те

Категория на документа: Документи по Физика
В1. Динамика на материална точка. Първи принцип на Нютон. Маса и инпулс на частица. Втори принцип на Нютон. Основни действия взаимодействия и сили. Материалната точка или частица е тяло, на което се изучава самопостъпателното вдижение, като се приема, че формата, размерите, строежа, както и процесите протичащи в нея не влияят на това движение. Съвкупността от часовник и наборът от тела ,които се изучава движението на даден обект се нарича открита система или система за отчитане. За отчитане на

Категория на документа: Документи по Физика
Всяко тяло в зависимост от температурата,п ри която се намира,излъчва електромагнитни вълни с определена енергия.Това са частици/ наречени фотони/, които се пораждат в електронните обвивки на атомите, а понякога и в ядрата/гама- лъчи/ и в момента на образуването им литват с най-голямата възможна скорост- 300 000км/ сек..Особеното на тези частици /за разлика от елементарните частици на атома: електрона,прото на и неутрона/е ,че те могат да съществуват само докато летят със сколостта на светлинат

Категория на документа: Документи по Физика
I. Видове д-е и законите за скоростта при тях 1.Кинематика на материална точка 1.1.Кинематика - дял от класическата мех., която се занимава с опис. и изследване на на мех. Дялове без да се интересува и описва причините , които пораждат това д-е , а само от вида и характерите им. Те изследват мех. Д-е чрез кинематични величини , в които не са отразени движенията на силите. Такива са скоростта , ускорението , пътя, преместването , траекторията на д-ето и др. 1.2 Основни понятия и величини в кинем

Яндекс.Метрика
92 92 100 100