Категория "Физика"


Категория на документа: Документи по Физика
История на измерване на времето Твърди се, че попитали Августин Блажени (354-430), най-великия мислител от ранните векове на Християнската църква, който съчетал религията на Новия завет с платоническата традиция на гръцката философия, какво е времето. Неговият отговор гласял: "Ако никой не ме пита, знам какво е, но когато реша да го обясня, вече не знам". Трудно е да се даде точно определение за явлението време. То е измерение, величина, с която ние разделяме събитията, настъпващи в дадена физи

Категория на документа: Документи по Физика
Скоростта на развитие на науката в наше време е поразителна. Буквално в продължение на един-два човешки живота протекоха гигантски изменения във физиката, астрономията, биологията, пък и в много други области Трудно се осъзнава, че електронът, рентгеновите лъчи и радиоактивността са открити само преди малко повече от сто години, а квантовата теория е родена едва през 1900 г. Какво са сто години в сравнение не само с 3-те милиарда години от момента, в който се заражда животът на Земята, а и с въ

Категория на документа: Документи по Физика
І. ФИЗИЧНИ ОСНОВИ НА ЕЛЕКТРОМАТЕРИАЛОЗНАНИЕТО 1. Основни понятия от електростатиката 1.1. Електричен заряд Електричният заряд на една частица е количествена характеристика на способността й да участва в електромагнитни взаимодействия. Зарядът не може да се отдели от частицата, която го носи. Затова много често вместо понятието “заредена частица” се използва терминът “заряд”, чрез който едновременно се означават както характеристиката, така и нейният носител. Съществуват 2 вида електрични заряди

Категория на документа: Документи по Физика
Аристотел – Метафизика КНИГА СЕДМА Първа глава За битието се говори в множество значения, които ние вече разграничихме, когато разглеждахме [неговата] мно¬гозначност1. От една страна, то може да е същност и нещо конкретно2, а от друга - качество, количество или някоя от останалите категории. И макар че за него се говори в толкова значения, ясно е, че от тях битие е най-вече същността, която в най-голяма степен изразява субстанцията. (Нали когато оп¬ределяме какво е даденото нещо, ние казваме, че

Категория на документа: Документи по Физика
Механични взаимодействия 1.1. Предмет на Статиката. Основни понятия и определения Разглежданите в приложната механика материални обекти са идеално твърди или деформируеми тела. Модел на изследването в статиката е идеално твърдото тяло. Този модел е тяло, което не променя своите форма и размери при механичните взаимодействия. Състоянието на покой или движение се нарича кинематично състояние. Ако едно твърдо тяло остава в покой, т.е. не променя положението си спрямо неподвижна система за отчит

Яндекс.Метрика
92 92 100 100