Категория "Физика"


Категория на документа: Документи по Физика
Сгушено в полите на Зайчи връх – последното възвишение на Средна гора, моето родно село носи произхода си още от 1666г., когато се е наричало Охадъ. Долината на река Тонзос( днешна Тунджа ) е била населена с тракийски племена още през бронзовата и желязната епоха.Изключителното и пълноводие дава възможност за корабоплаване от вътрешността на Тракия към Егейско море.Особено благоприятно място, което привлякло заселниците още през медната епоха е завоят на река Тонзос край последното възвишение на

Категория на документа: Документи по Физика
IIІ. МОДУЛ ТЕОРИЯ НА ДИЕЛЕКТРИЦИТЕ 19. Явления в диелектрик под действие на електрично поле Характерен за всеки диелектрик процес, осъществяващ се при въздействие с електрично поле, е явлението поляризация – ограничено и обратимо преместване на електрични заряди на микроскопични или макроскопични разстояния в пределите на един образец. В диелектриците се съдържа неголям брой свободни заряди, които обуславят протичането през тях на малък ток – осъществява се явлението електропроводимост. Проводим

Категория на документа: Документи по Физика
1. Атмосфера - сферична газова обвивка на планетата Земя, Газов състав на Атмосферата - механична смес от газове, т.е. газовете не си взаимодействат химически. Концентрациите се оценяват в: Аv - % от обема; Am - % от масата. Връзката между тях е: ( -средно молекулно тегло на атмосферата; - на конкретен газ…[до 60 km, ] Постоянен газов състав на А. до 60 km. Това означава, че съотношението между основните газове, образуващи атмосферата остава постоянно най-малко до височина 60 km (с изключение на

Категория на документа: Документи по Физика
I. Видове д-е и законите за скоростта при тях 1.Кинематика на материална точка 1.1.Кинематика – дял от класическата мех., която се занимава с опис. и изследване на на мех. Дялове без да се интересува и описва причините , които пораждат това д-е , а само от вида и характерите им. Те изследват мех. Д-е чрез кинематични величини , в които не са отразени движенията на силите. Такива са скоростта , ускорението , пътя, преместването , траекторията на д-ето и др. 1.2 Основни понятия и величини в кинема

Яндекс.Метрика
92 92 100 100